Общи условия

Дизайн груп 777 ЕООД

ЕИК 204363093

София, ж.к. Люлин 2 бл. 276

 

Условията за ползване на нашия електронен каталог/магазин трябва да бъдат прочетени внимателно.

Ако искате да пазарувате от тук, това означава, че сте съгласни с условията, описани по-долу. 

Това е уеб базиран електронен каталог/магазин на Дизайн груп 777 ЕООД, осигуряващ информиране или закупуване на стоки по виртуален път. Фирмата има правото по всяко време да променя съдържанието му и начина на достъп до информацията в него, както и да прекрати използването му от лица, извършващи некоректни действия и такива, противоречащи на законите в страната. Всеки един регистриран потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на магазина, от първоначалното влизане до напускането му.

1. В 14 дневен срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да замени стандартни стоки, /без да има право да връща стока по индивидуални размери и проекти/ и/или дефектирала стока само при запазен фабричен вид, т.е. без нарушаване на цялостната опаковка на продукта- не монтирани каси и крила и/или монтиране на обков по стоката, без да бъдат рязани, без остатъци от следи на пяна, лепила и каквато и да било промяна от първоначалният вид, в които е получена стоката.

2. Всички строителни отпадъци при демонтаж и/или монтаж, не са ангажимент на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да изхвърля и/или извозва.

3. В деня на датата за монтаж е необходимо на адреса да присъства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/ или оторизирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, което е възможно да взема окончателни решения при необходимост, относно начина на монтаж, посоки на отваряне на вратите и всички други детайли свързани с монтажа. По следващи посещения, поради корекции на начин на монтаж или други детайли около вратите, ще бъдат калкулирани допълнително при липса на оторизирано лице по време на монтажа.

4. При невъзможност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за монтаж повече от 2 месеца от датата на договора се начислява такса склад по 10 лв на всеки просрочен ден на врата.

5. В случай на отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за начин на монтиране и/ или укрепване на вратите или при индивидуални изисквания за монтажа, различни от начина, по които е обяснено, че ще бъдат монтирани, то отпада гаранцията на продуктите.

6. При желание от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отказване на поръчката, капаро не се връща.

7. При доставяне и получаване на стоки без монтаж, носим отговорност относно повреждане или загубване на стоката до момента на доставка или получаване на стоката. Стоката трябва да бъде проверена от поръчителя или оторизирано от него лице в момента на получаването й, не носим отговорност на последващи етапи.

8.  Публикуваните в сайта снимки на продукти са илюстративни и в възможно е да е налице разминаване с действителните параметри. Запазваме си правото за промяна на посочените цени без предупреждение.

9. При доставяне и получаване на стоки без монтаж, носим отговорност относно повреждане или загубване на стоката до момента на доставка или получаване на стоката. Стоката трябва да бъде проверена от поръчителя или оторизирано от него лице в момента на получаването й, не носим отговорност на последващи етапи

 

ОГРАНИЧЕНИЯ

1.        Потребителите на системата имат право да се ползват свободно от ресурсите на Дизайн груп 777 с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

2. Потребителите на системата нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

3. Потребителите нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на Дизайн груп 777 ЕООД.

 4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез Дизайн груп 777 ЕООД порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

 5. Потребителите нямат право да ползват screenshot на Дизайн груп 777 ЕООД  без изрично разрешение на Дизайн груп 777 ЕООД.

6. Потребителите нямат право да претоварват системата с фиктивни заявки или друга информация (flood).

7. Потребителите на системата нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от Дизайн груп 777 ЕООД

   

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Дизайн груп 777 ЕООД не носи отговорност за актуалността на изложените в сайта продукти, както и по отношение на описанието им и каквато и да било друга информация, предоставяна от отделните потребители на електронния магазин.

2. Дизайн груп 777 ЕООД не носи отговорност за вреди, евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставените услуги.

3. Дизайн груп 777 ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите на системата, както и по отношение на трети лица, в случай, че потребител или друго лице публикува в сайта неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация, както и в случай, когато има злоупотреба, копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, както каквото и да информация, картина, звук, образ и др.п., които накърняват имуществени или неимуществени права на трети лица.

4. Дизайн груп 777 ЕООД не носи отговорност за изложената информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които Дизайн груп 777 ЕООД осигурява връзка. 

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ:

Чл.1. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) (1) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

Преди потребителят да бъде обвързан от поръчка или от предложение, различно от поръчка от разстояние или от поръчка извън търговския обект, търговецът е длъжен да предостави на потребителя по ясен и разбираем начин следната информация, освен ако тя е ясна от контекста или от естеството и характера на стоката или услугата: 

        1.основните характеристики на стоките или услугите съобразно използваното средство за комуникация и естеството на стоките или услугите, включително информация за състава, опаковката, както и инструкция за използване, комплектовка и поддръжка; 

        2. името/наименованието на търговеца, седалището и адреса на управление, неговия телефонен номер, както и електронния адрес и интернет страницата, ако има такива; 

3. когато е приложимо, се посочват  условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която търговецът се задължава да достави стоките или да извърши услугата, и предвидените от търговеца начини за разглеждане на жалби; 

        5. напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоките с договора за продажба и когато е приложимо, за наличието на извънгаранционно обслужване и на търговски гаранции, ако такива са предоставени, както и условията по тях; 

6. срока на договора, когато е приложимо, или в случай че договорът е безсрочен или в него е предвидена клауза за автоматично подновяване, условията за неговото прекратяване; 

7. когато е приложимо, се посочва функционалността (различните начини, по които може да се използва цифровото съдържание, като проследяване на потребителско поведение; както и липсата или наличието на технически ограничения, като защита чрез управление на цифрови права или регионално кодиране и други), включително приложимите мерки за техническа защита на цифровото съдържание; 

8. наличност на стоката или услугата; 

9. опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на стоката или услугата; 

10. условията за употреба на стоката или услугата, влиянието, което тя оказва върху други стоки и услуги при евентуална съвместна употреба или използване; 

11. срока на годност на стоката – когато е приложимо.

!!! В чл. 233 се създава ал. 4: 

„(4) Актове за установяване на административните нарушения и наказателните постановления по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания, както и индивидуалните административни актове по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс може да се връчват на всяко физическо лице, което се намира в търговския обект и което е в граждански или трудови правоотношения с лицето, срещу което са издадени.“

ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ  - Онлайн продажби

 „Чл. 45. Договор от разстояние e всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.“

„Чл. 47. (1) Преди потребителят да бъде обвързан от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, или от подобно предложение за сключване на договор, търговецът е длъжен да предостави на потребителя по ясен и разбираем начин следната информация: 

        1.основните характеристики на стоките или услугите съобразно използваното средство за комуникация и естеството на стоките или услугите; 

        2. името/наименованието на търговеца; 

        3. седалището и адреса на управление на търговеца, неговия телефонен номер, както и адреса на електронната му поща и интернет страницата, ако има такива, за да може потребителят да установи контакт бързо и да общува ефективно с търговеца; когато е приложимо, се посочва името/наименованието на търговеца, седалището и адресът на управление, от чието име действа той; 

4. адреса на мястото, където търговецът осъществява стопанската си дейност, и когато е приложимо – адреса на мястото, където търговецът, от чието име действа той, осъществява стопанската си дейност, на който потребителят може да изпрати евентуални жалби – когато седалището и адресът на управление на търговеца не съвпадат с тези по т. 3; 

        5. крайната цена на стоките или услугите с включени всички данъци и такси или когато поради естеството на стоките или услугите цената не може да бъде изчислена предварително в разумни граници – начина на нейното изчисляване; когато е приложимо, в крайната цена на стоките или услугите се включват всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси, а когато тези разходи не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници, се посочва обстоятелството, че такива допълнителни разходи могат да бъдат дължими от потребителя; в случай на безсрочен договор или на договор, съдържащ абонамент, в крайната цена се включват всички разходи за периода на фактуриране; когато тези договори предвиждат фактуриране по фиксирана тарифа, в крайната цена се включват и всички месечни разходи; когато общата сума на разходите не може да бъде изчислена предварително в разумни граници, се предоставя информация за начина на изчисляване на цената; 

6. разходите за използване на средството за комуникация от разстояние за сключване на договора, когато тези разходи са изчислени на база, различна от основната тарифа; 

        7. условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която търговецът се задължава да достави стоките или да извърши услугите, и когато е приложимо – предвидените от търговеца начини за разглеждане на жалби на потребители; 

!! 8. когато потребителят има право на отказ от договора, се посочват условията, срокът и начинът за неговото упражняване съгласно чл. 52, ал. 1 и 2 (Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по чл. 50 (14-дневен срок).

  

Гаранционни условия:

Гаранционният срок на изделието е 2 години за физически лица и 1 година за юридически лица и започва да тече от датата на продажба.

Ремонти по време на гаранционния срок се извършват само след представяне на гаранционна карта.

Допълнителните разходи за транспортиране на апаратурата до сервизната база или за придвижване на сервизен специалист до клиента са за сметка на последния.

Гаранцията е невалидна в случай на: нехайно или неправилно ползване или съхранение; употреба на вратите в неподходящи климатични условия; неправилно почистване и експлоатация; извършени от клиента или от трети лица; природни бедствия, пожар, наводнения, мълнии, токов удар, механичен удар, падане, вибрации, кражба, въздействие на чуждо тяло.

Изисквания към обекта за монтаж на врати от дървесен произход

Гаранционен протокол

 Общи технологични изисквания:

Изисквания към обекта за монтаж на врати (естествен фурнир, ламиниран MDF, покритиe CPL, дървесен произход)

1.            Равнинност на замазката – денивелация до 2 мм на кв.м

2.            Отклонение на стените – до 1 см на л.м

Изискването за прави стени касае прилепването на первазите към стените.

3.            Завършени мокри процеси

При извършване на мокри процеси след полагането на вратите, се увеличава риска от повреждане на материала, във връзка с т. 7.

4.            Завършени подови настилки- необходимостта от точно ниво, върху което се монтира касата и крилото, при липса на готов под и ниво определено от клиента, не носим отговорност при денивелация на вратите, запиране на крило по пода, разминаване и голямо разстояние между каса/ крило и под.

5.            Осигурена схема на вертикална и хоризонтална ел. инсталация- при необходимост за разширяване на отвора чрез къртене.

6.            Осигурена схема на вертикална и хоризонтална ВиК инсталация- при необходимост за разширяване на отвора чрез къртене.

7.            Влажност на основата и въздуха (СМ %):

-              до 2,0 % на цимент:      по измервателен уред Hydromette UNI 2 (GANN) – 90 единици

При по-висок процент влага в замазката се получава възможност от деформация.

-              до 13 % на дърво: по измервателен уред Hydromette UNI 2 (GANN) – 40 единици

-              до 0,5 % на гипс: по измервателен уред Hydromette UNI 2 (GANN) – 50 единици

Влагата в стените влияе и на первазите. Вследствие на влагата материалът, от който са направени – MDF или масив, измята, а при непроветривост се появява и мухъл.

-              до мин. 40 % и макс. 70 % на въздуха: по измервателен уред H 7000 (Comeco) 70 единици

Влагата във въздуха влияе на материала по особен начин – това е и основната причина за “плаването” на паркета. Задължително е преди поставяне паркетът да се аклиматизира и да поеме специфичната влага на помещението. Ако влагата във въздуха е над нормите паркетът ще се полага вече разширен и не може да се предвидят границите на “плаването”.

-              до 12 % на газ-бетон: по измервателен уред Hydromette UNI 2 (GANN) – 50 единици

През есенно-зимния период температурата в помещението трябва да е минимум 18о С.

8.            Сходимост на съществуваща подова настилка със замазката – до 2 мм на л.м

За качествения монтаж на свързващите лайсни, отклонението по дължина на двете настилки не трябва да надвишава 2 мм. В противен случай ще се образува фуга или усукване на положената лайсна.

9.            При дължина / широчина на помещението над 10 л.м

10.          Г-; П- или Т-образност на помещението с дължина на страните над 1 л.м

Поради специфичното разширение на материала в зависимост от относителната влага във въздуха и температура в помещението, в посочените в т. 9 и т. 10 случаи, се налага пресичането му и осигуряването на технологична фуга. В противен случай при 90% от случаите паркетът се надува. Практически “плаващия” принцип на полагане не може да се осъществи без осигуряване на технологични фуги.

                11.          Замазката (основата) не трябва да е ронлива.

В някои случаи замазката може да започне да се рони поради различни фактори (недостатъчно свързващ компонент, повече пясък и др.), което създава условия за поява на денивелация под настилката и скърцане.

                12.          При подово отопление температурата на повърхността на основата не трябва да преминава 27о С и относителната влажност на въздуха не трябва да варира в големи отклонения.

Това създава условия за интензивно свиване или раздуване на подовата настилка, съответно поява на фуги и скърцане.

 

За да влезе гаранционната отговорност в сила, задължително е изпълнението на изискванията по т. 1, т. 3, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11 и т. 12.